TRANG CHỦ > TÓM LƯỢC CHÍNH SÁCH > Tóm Lược Chính Sách > HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

TÓM LƯỢC CHÍNH SÁCH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM MINH BẠCH, TRÁCH NHIỆM VÀ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

02/05/2023

Nội dung: 1 Quan điểm 2. Mục tiêu 3. Nhiệm vụ và một số giải pháp 4. Nguồn lực thực hiện 5. Tổ chức thực hiện

Download File

TÓM LƯỢC KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY CỘNG ĐỒNG HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG

26/09/2022

1. THỰC TIỄN VỀ HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG Ở VIỆT NAM 2. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG THỰC HIỆN HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG THỰC TIỄN VỀ HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG Ở VIỆT NAM 3. KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY

Download File

TÓM LƯỢC KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

28/11/2017

TÓM LƯỢC KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Download File

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN MỚI

28/11/2017

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN MỚI

Download File

ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA, VAY ƯU ĐÃI VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

28/11/2017

ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA VÀ CÁC NGUỒN VỐN VAY ƯU ĐÃI KHÁC CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016-2020 (ĐỀ ÁN ODA 2016-2020)

Download File