TRANG CHỦ > Tóm Lược Chính Sách > HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

05/10/2023

Thủ tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Download File

KẾ HOẠCH QUỐC GIA VỀ TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ GLASGOW VỀ RỪNG VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

31/08/2023

NỘI DUNG 1. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN 2. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 3. NGUỒN VỐN 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Download File

TÓM LƯỢC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM MINH BẠCH, TRÁCH NHIỆM VÀ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

25/04/2023

NỘI DUNG: 1. QUAN ĐIỂM 2. MỤC TIÊU 3. NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 4. NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Download File

TÓM LƯỢC CHÍNH SÁCH - ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI MỘT SỐ NGHỀ KHAI THÁC HẢI SẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

20/03/2023

NỘI DUNG: 1. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN 2. NHIỆM VỤ 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 4. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Download File

Khuyến nghị chính sách cho phát triển lâm nghiệp và thủy sản bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học

21/12/2022

Bản đề xuất khuyến nghị này được xây dựng dựa trên việc phân tích các chính sách phát triển lâm nghiệp và thuỷ sản hiện hành và các kết quả nghiên cứu về đặc điểm kinh tế và khả năng tác động lên đa dạng sinh học của hai lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản

Download File

HOÀN THIỆN chính sách cho chuyển đổi nông nghiệp xanh- các bon thấp, có trách nhiệm: tiền đề cho chuyển đổi nông nghiệp sinh thái

15/12/2022

1. BỐI CẢNH, MỤC TIÊU RÀ SOÁT 2. MỘT SỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT BƯỚC ĐẦU 3. KHUYẾN NGHỊ/ĐỀ XUẤT

Download File

TÓM LƯỢC KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY CỘNG ĐỒNG HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG

26/09/2022

1. THỰC TIỄN VỀ HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG Ở VIỆT NAM 2. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG THỰC HIỆN HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG THỰC TIỄN VỀ HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG Ở VIỆT NAM 3. KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY

Download File

TÓM LƯỢC VỀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

27/06/2022

1. GIỚI THIỆU CHUNG 2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐQL TRONG NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 3. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ VIỆC THỰC HIỆN ĐQL 4. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

Download File

TÓM LƯỢC VỀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

24/06/2022

GIỚI THIỆU CHUNG TÓM LƯỢC VỀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐQL TRONG NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM GIỚI THIỆU CHUNG MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ VIỆC THỰC HIỆN ĐQL 3. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

Download File

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN

16/11/2018

NỘI DUNG: Thực trạng NSLĐ nông nghiệp nông thôn Việt Nam hiện nay Vai trò của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng NSLĐ nông nghiệp Định hướng chính sách, giải pháp thu hút đầu tư tư nhân, nâng cao NSLĐ nông nghiệp

Download File

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN

16/11/2018

NỘI DUNG: Thực trạng NSLĐ nông nghiệp nông thôn Việt Nam hiện nay Vai trò của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng NSLĐ nông nghiệp Định hướng chính sách, giải pháp thu hút đầu tư tư nhân, nâng cao NSLĐ nông nghiệp

Download File

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững

26/01/2018

Tăng cường vai trò của hiệp hội ngành hàng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững

Download File

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI VIỆT NAM

26/01/2018

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2016-2020 DƯỚI GÓC NHÌN TỪ CHUYÊN GIA QUỐC TẾ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2014 ĐỊNH HƯỚNG CTMTQG XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2016-2020

Download File

TÓM LƯỢC KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM

25/01/2018

Nội dung: Một số vấn đề tồn tại của hệ thống quản lý ATTP: Hệ thống văn bản pháp luật; Hệ thống tổ chức quản lý ATTP; Năng lực thực thi ATTP. Kiến nghị chính sách: Ngắn hạn từ 2015; Dài hạn từ 2020.

Download File

TÓM LƯỢC KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

28/11/2017

TÓM LƯỢC KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Download File

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN MỚI

28/11/2017

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN MỚI

Download File

ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA, VAY ƯU ĐÃI VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

28/11/2017

ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA VÀ CÁC NGUỒN VỐN VAY ƯU ĐÃI KHÁC CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016-2020 (ĐỀ ÁN ODA 2016-2020)

Download File