Trang chủ
 

Hiệp định CPTPP ký tại Chile

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký tại Chile


Hội nhập kinh tế quốc tế

Tái cơ cấu ngành


Nông thôn mới

Biến đổi khí hậu

An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 01/2018

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

30/01/2018

 Quyết định 153/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

26/01/2018

 Công văn 117/TTg-NN về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình

19/01/2018

 Quyết định 86/QĐ-TTg về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

18/01/2018

 Quyết định 79/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025.

 

Xem tiếp ...


Bản tin

Tóm lược chính sách

Tài liệu khác