Trang chủ > Kế hoạch ISG
 

Kế hoạch công tác của ISG

Quyết định 1419/ QĐ-BNN-HTQT ngày 02/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch khung Văn phòng Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) giai đoạn 2021-2025 Nội dung
Quyết định số 947/QĐ/-BNN-HTQT ngày 24/3/2016 của Bộ trường Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt kế hoạch khung Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) giai đoạn 2016-2020  Nội dung

Kết quả thực hiện các hoạt động của Văn phòng ISG năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014

 Nội dung

Kế hoạch hành động ISG năm 2009  Nội dung
Kế hoạch hành động ISG năm 2008  Nội dung
Kế hoạch hành động ISG năm 2007  Nội dung

Kế hoạch công tác và báo cáo đánh giá ISG giai đoạn 2006-2010

 Kế hoạch hành động ISG năm 2006  Nội dung

 Báo cáo đánh giá hoạt động của ISG giai đoạn 2006-2010 và và phát triển ISG giai đoạn 2011-2015

 Nội dung

Báo cáo đánh giá hoạt động của ISG giai đoạn 2006-2010 và và phát triển ISG giai đoạn 2011-2015 (bản tóm tắt)

 Nội dung

Kế hoạch hoạt động của ISG giai đoạn 2006-2010

 Nội dung

Kế hoạch công tác của ISG giai đoạn 2004-2006

Kế hoạch công tác của ISG giai đoạn 2004-2006

Trong giai đoạn này, các hoạt động của ISG tập trung vào 7 lĩnh vực chính sau:

 Nội dung

- Lĩnh vực chính 1: Thúc đẩy đối thoại chính sách

 Nội dung

- Lĩnh vực chính 2: Điều phối tài trợ nước ngoài

 Nội dung

- Lĩnh vực chính 3: Phát triển và đièu phối các nghiên cứu chuyên đề

 Nội dung

- Lĩnh vực chính 4: Hỗ trợ Vụ Hợp tác quốc tế Bộ NN và PTNT

 Nội dung

- Lĩnh vực chính 5: Thu thập và phổ biến thông tin

 Nội dung

- Lĩnh vực chính 6: Quá trình xây dựng năng lực và quản lý

 Nội dung
- Lĩnh vực chính 7: Giám sát và đánh giá (ISG)  Nội dung
Báo cáo đánh giá hoạt động ISG giai đoạn 2003-2005
 Nội dung
   

 


Liên kết
Lượt truy cập
225,606 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG