TRANG CHỦ > VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tháng: Năm:

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 06/2018

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

26/06/2018

Quyết định 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

15/06/2018

Chỉ thị số 15/CT-TTg Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

14/06/2018

Quyết định 714/QĐ-TTg về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020.

12/06/2018

Quyết định 712/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025.

07/06/2018

 

Quyết định số 705/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn

06/06/2018

Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg về Bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

05/06/2018

Quyết định số 691/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020

30/05/2018

Quyết định 664/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

24/05/2018

Chỉ thị 13/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách NN năm 2019

Chính phủ

26/06/2018

Nghị quyết 82/NQ-CP về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự; thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

18/06/2018

Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai.

07/06/2018

Nghị quyết 74/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018.

31/05/2018

Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ : Về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

24/05/2018

Nghị định 83/2018/NĐ-CPvề khuyến nông

Văn phòng Chính phủ

25/06/2018

Công văn 5995/VPCP-NN về việc sử dụng biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

20/06/2018

Công văn 5854/VPCP-NN về Đề án thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải miền Trung.

24/05/2018

Thông báo số 191/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

25/06/2018

Công văn 4836/BNN-VPĐP V/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2016-2018)

21/06/2018

Công văn 4761/BNN-TC về Xây dựng, ban hành giá dịch vụ trong lĩnh vực nông lâm thủy sản quy định tại Luật phí và lệ phí

19/06/2018

Quyết định 2346/QĐ-BNN-KHCN Công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT

14/06/2018

Chỉ thị 4527/CT-BNN-KH Đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ghành nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016-2020, và xây dựng kế hoạch, dự toán NSNN năm 2019

12/06/2018

Quyết định 2250/QĐ-BNN-QLCL về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 43/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

12/06/2018

Công văn 4475/BNN-KTHT Tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

07/06/2018

Quyết định 2143/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

7/6/2018

Thông báo số 4344/TB-BNN-VP Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Thanh Nam về xây dựng các Đề án: Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản; Nâng cao năng lực chế biến sản phẩm nông sản; Phát triển nông nghiệp hữu cơ

04/06/2018

Quyết định 2033/QĐ-BNN-CN về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

30/05/2018

Quyết định 1958/QĐ-BNN-PC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ.

22/05/2018

Quyết định số 1832/QĐ-BNN-TCCB vv tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp và PTNT cho ông Arie Veldhuizen

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14/05/2018

Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước

29/5/2018

Thông tư 14/2018/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.

Bộ Công Thương

15/06/2018

 Thông tư 12/2018/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

12/06/2018

Quyết định 2049/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương triển khai kết quả Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018.