TRANG CHỦ > VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tháng: Năm:

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 12/2019

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

18/12/2019

Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

17/12/2019

Quyết định số 1823/QĐ-TTg Về việc hỗ trợ bổ sung gạo cho công tác bảo vệ rừng tỉnh Nghệ An

13/12/2019

Quyết định số 1802/QĐ-TTg Về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019.

12/12/2019

Quyết định số 1800/QĐ-TTg Về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

04/12/2019

Quyết định số 1748/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

04/12/2019

Quyết định số 1747/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

03/12/2019

Quyết định số 1743/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


03/12/2019

 

Quyết định số 1737/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Chính phủ

19/12/2019

Nghị định số 96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất

13/12/2019

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

06/12/2019

Nghị quyết số 116/NQ-CP Ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

02/12/2019

Nghị định số 110/NQ-CP Về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

Văn phòng Chính phủ

19/12/2019

Công văn số 11573/VPCP-NN V/v vận hành các hồ chứa thủy điện để phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh mùa khô năm 2019-2020

06/12/2019

Thông báo số 412/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo "Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

12/12/2019

Quyết định số 4757/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt danh muc và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ tiềrn nãng cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020

12/12/2019

Quyết định số 4758/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020

04/12/2019

Quyết định số 386/QĐ-TCLN-KH&HTQT Chỉ định tổ chức thử nghiệm cho Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng

30/11/2019

Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi

30/11/2019

Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi

28/11/2019

Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

Bộ Thông tin Truyền thông

10/12/2018

Thông tư 17/2019/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, đièu hành phòng, chống thiên tai

05/12/2019

Thông tư 16/2019/TT-BTTTT Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa

Bộ Tài chính

29/11/2019

Thông tư 37/2019/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

 

 

 

 


 


Liên kết
Lượt truy cập
518,499 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG