TRANG CHỦ > VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tháng: Năm:

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 7/2020

Ngày ban hành

Nội dung

Quốc hội

 

01/07/2020

Nghị quyết số 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội.

15/07/2020

Nghị quyết số 114/2020/QH14 về việc phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Chủ tịch nước

01/07/2020

Lệnh 05/2020/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Thủ tướng Chính phủ

29/07/2020

Chỉ thị 31/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

23/07/2020

Quyết định 1083/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 158/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn BCĐ Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến 2020, tầm nhìn 2030.

22/07/2020

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

20/7/2020

Quyết định số 1055/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

14/7/2020

Chỉ thị 28/CT-TTg về việc triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới

09/7/2020

Quyết định 988/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

07/7/2020

Quyết định 972/QĐ-TTG về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020-2025.

06/7/2020

Quyết định 955/QĐ-TTg về kiện toàn BCĐTW Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

Chính phủ

23/07/2020

Nghị quyết 110/NQ-CP về việc phê duyệt Nghị định thư thứ Nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)

23/07/2020

Nghị định số 86/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

15/07/2020

Nghị định số 83/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

14/07/2020

Nghị quyết 105/NQ-CP phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020

09/07/2020

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

08/07/2020

Nghị định số 80/2020/NĐ-CP Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

01/07/2020

Nghị định số 75/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/07/2020

Quyết định số 2762/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/07/2020

Quyết định số 2624/QĐ-BNN-PC về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2020

06/7/2020

Quyết định số 2538/QĐ-BNN-VP về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

Bộ Công Thương

28/07/2020

Quyết định số 1978/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

24/07/2020

Quyết định số 1949/QĐ-BCT về việc đính chính Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

Bộ Tài nguyên Môi trường

22/07/2020

Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ TNMT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liên kết
Lượt truy cập
771,919 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG