TRANG CHỦ > VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tháng: Năm:

Chính sách mới ban hành về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 4/2022

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

27/4/2022

Quyết định số 523/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030

26/4/2022

Chỉ thị số 02/CT-TTg Về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

23/4/2022

Quyết định số 508/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

22/4/2022

Quyết định số 505/QĐ-TTg Về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

21/4/2022

Quyết định số 498/QĐ-TTg Về việc điều chỉnh thành viên tham gia Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

20/4/2022

Quyết định số 495/QĐ-TTg Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

19/4/2022

Quyết định số 493/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

19/4/2022

Quyết định số 492/QĐ-TTg Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

14/4/2022

Quyết định số 463/QĐ-TTg Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

14/4/2022

Quyết định số 462/QĐ-TTg Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

14/4/2022

Quyết định số 461/QĐ-TTg Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

13/4/2022

Quyết định số 450/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

06/4/2022

Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha

Chính phủ

27/4/2022

Nghị quyết số 60/NQ-CP Về việc bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử

26/4/2022

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP Về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025

19/4/2022

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

14/4/2022

Nghị định số 26/2022/NĐ-CP Về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam

12/4/2022

Nghị quyết số 54/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

8/4/2022

Nghị quyết số 50/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27/4/2022

Quyết định số 1527/QĐ-BNN-TCTS Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 -2030

20/4/2022

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNN Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

18/4/2022

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNN Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

13/4/2022

Quyết định số 1303/QĐ-BNN-TCLN Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/4/2022

Quyết định số 1193/QĐ-BNN-TCTS Về việc công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2022

Bộ Tài chính

20/4/2022

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTC Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm toán độc lập

12/4/2022

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

06/4/2022

Thông tư số 23/2022/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/4/2022

Quyết định số 853/QĐ-BTNMT về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền

 

 

 


Liên kết
Lượt truy cập
248,566 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG