TRANG CHỦ > VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tháng: Năm:

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11/2017

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

16/11/2017

Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

15/11/2017

Quyết định 1813/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm 2016-2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

14/11/2017

Công văn 1754/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

13/11/2017

Quyết định 1785/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng.

10/11/2017

Quyết định 1760/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

10/11/2017

Quyết định 1758/QĐ-TTg về việc công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

08/11/2017

 Quyết định 1736/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

31/10/2017

Quyết định số 1668/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Chính phủ

17/11/2017

Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về việc phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu


16/11/2017

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

14/11/2017

Nghị định 123/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

09/11/2017

Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ

13/11/2017

Thông báo 528/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị Sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2015-2017, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020.

10/11/2017

Công văn 12018/VPCP-NN về việc thay đổi thời gian thực hiện Dự án "Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng".

01/11/2017

 Thông báo 511/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới".

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

15/11/2017

Quyết định 4653/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia "Cà phê VN chất lượng cao"

13/11/2017

 Quyết định 4612/QĐ-BNN-TCCB vv giao nhiệm vụ xây dựng DA thành lập Học viện Thủy sản.

09/11/2017

Quyết định 4587/QĐ-BNN-TCLN Phê duyệt Kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020; Xây dựng Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040 (kế hoạch kèm theo)

08/11/2017

Quyết định 4572/QĐ-BNN-TCLN về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp.

06/11/2017

Công văn 9303/BNN-TCLN về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững.

06/11/2017

Chỉ thị số 9264/CT-BNN-TT về Thúc đẩy thâm canh, PT điều bền vững

06/11/2017

Thông báo sô 9292/TB-BNN-VP KL của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại hội nghị PT ngành Điều bền vững gắn với chuỗi giá trị toàn cầu

03/11/2017

Quyết định 4524/QĐ-BNN-QLDN về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ.

01/11/2017

Quyết định  số 4464/QĐ-BNN-TCTS ban hành KH hành động thực hiện QĐ 1434 của TTCP phê duyệt CTMT PTTS bền vững

31/10/2017

Quyết định 4441/QĐ-BNN-BVTV về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

07/11/2017

 Công văn 4673/LĐTBXH-VPQGGN về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017.

Bộ Công Thương

10/11/2017

Quyết định 4246/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15/11/2017

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Bộ Tài chính

16/11/2017

Quyết định 2369/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính