Chi tiếtTên chính sách: Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Ngày tháng: 10/6/2013

201702071044_1899_tai_co_cau_nganh_NN.pdf

Nội dung chính sách: