TRANG CHỦ > Tin tổng hợp

WBG-Công bố Khung đối tác quốc gia Việt Nam giai đoạn 2017-2022

(Ngày đăng tin: 18/09/2017,01:13:11)Ngày 14/9/2017 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Chiến lược hợp tác quốc gia (CPF) của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) tại Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022; trong đó cam kết nguồn vốn vay cho Việt Nam là 4,08 tỷ USD giai đoạn 2018 - 2020. Khung đối tác này cũng hỗ trợ thực hiện các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2021 của Việt Nam và mục tiêu cân bằng giữa phát triển kinh tế và bền vững môi trường, thúc đẩy bình đẳng, nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam Ousmane Dione trao sách công bố Khung đối tác Quốc gia cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Trong giai đoạn thưc hiện chương trình CPF tại Việt Nam, WBG sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính gồm: Tạo điều kiện tăng trưởng, hòa nhập và tăng cường sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân; đầu tư vào con người và tri thức; đảm bảo bền vững môi trường và khả năng ứng phó. Theo đó, quản trị sẽ là lĩnh vực xuyên suốt trong tiến trình này.

Khung đối tác mới tiếp tục phát huy những hỗ trợ sẵn có và mạnh mẽ của WB tại Việt Nam, phối hợp và bổ trợ với các đối tác phát triển khác, cũng như huy động thêm các nguồn lực khác phục vụ phát triển. Ví dụ, huy động nguồn vốn thương mại và sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân.

Cụ thể, WBG sẽ tập trung vào tăng cường vai trò bổ trợ lẫn nhau của khu vực công và tư trong phát triển cơ sở hạ tầng. WBG sẽ hỗ trợ thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn hình thức đối tác công tư - PPP.

WBG sẽ tập trung nâng cao hiệu quả chi tiêu công và tối đa hóa khả năng cung cấp vốn hoặc dịch vụ của  khu vực tư nhân. Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) sẽ tiến hành một cách tiếp cận toàn diện tại Việt Nam để tạo ra thị trường và hợp tác liên tục, có hệ thống với WB và Cơ quan Bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA) .

Trong nỗ lực thúc đẩy khả năng cạnh tranh của khu vực tư nhân, WBG sẽ củng cố cơ cấu quản trị và tài chính của các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích và doanh nghiệp nhà nước chủ chốt, củng cố môi trường hoạt động và quy định cho các bên tham gia thuộc khu vực tư nhân. Trong đó, có các hoạt động nhằm giải quyết các vấn để quản trị cấp bách và đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. WBG, IFC và MIGA sẽ hợp tác, tích hợp các giải pháp tài chính và phi tài chính để khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong tất cả các lĩnh vực trọng tâm.