TRANG CHỦ > NÔNG THÔN MỚI

Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa

(Ngày đăng tin: 19/05/2017,04:42:36)Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 676/QĐ-TTg, ngày 18/5/2017 phê duyệt  “Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 – 2020” nhằm cụ thể hóa Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016. Đến năm 2020, có 30% số huyện được lập quy hoạch xây dựng vùng huyện (ưu tiên các huyện có mức độ đô thị hóa cao).

Xác định các định hướng của một số ngành và lĩnh vực trong quá trình xây dựng nông thôn mới nhằm phục vụ quá trình tái cơ cấu nông nghiệp và phục vụ dân sinh gắn với các vùng sản xuất hàng hoá lớn trên địa bàn huyện và từng tiểu vùng trong huyện, làm tiền đề cho việc phát triển đô thị trên địa bàn huyện.

Xác định hướng phát triển, nguyên tắc áp dụng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho các khu chức năng, cơ sở hạ tầng nông thôn tại các huyện có tốc độ đô thị hoá cao (thuộc các đô thị lớn) để vừa đảm bảo yêu cầu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời hạn chế đầu tư lãng phí hoặc gây bất cập cho quá trình phát triển đô thị.

Lập kế hoạch thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa giai đoạn 2017 – 2020; đề xuất các chương trình dự án; dự kiến kinh phí và phân công, tổ chức thực hiện.

Đề án cũng nêu rõ những định hướng theo ngành và lĩnh vực như: Xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện; phát triển khu dân cư tập trung trên địa bàn xã; Phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển thương mại và cơ sở hạ tầng khung; phát triển hệ thống hạ tầng xã hội.

Đối với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đề án nêu rõ phải chủ trì hướng dẫn các địa phương rà soát, xác định rõ vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên địa bàn huyện phù hợp với đề án tái cơ cấu ngành được Thủ tướng phê duyệt. Hướng dẫn các địa phương cụ thể hóa các chức năng dịch vụ sản xuất tại các trung tâm dịch vụ hỗ trợ. Phối hợp với Bộ Xây dựng trong quá trình triển khai lập thí điểm quy hoạch xây dựng vùng huyện theo đề án. (Chi tiết Quyết định 676/QĐ-TTg trên trang http://www.isgmard.org.vn).