Chi tiếtTên chính sách: Quyết định số: 1684/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Phê duyệt Chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030

Ngày tháng: 9/30/2015

201704270410_11684_QD-TTg_291881.pdf

Nội dung chính sách: